1. Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever Euroclear  neemt u deel in de pensioenregeling van Euroclear Pension Fund OFP en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u in principe vanaf uw 67-ste. U ontvangt dat bovenop uw AOW. De AOW is het inkomen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd is voor iedereen anders en is afhankelijk van uw geboortedatum.

 

Hoeveel pensioen u straks ontvangt is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend en het aantal jaren dat u bij Euroclear heeft gewerkt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioendatum maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Stel:

u verdient € 50.000 per jaar. De franchise is € 14.544.. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 35.456. Dat is € 664,80 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

 

Partner- en Wezenpensioen

Uw partner heeft na uw overlijden recht op een partnerpensioen en uw kinderen hebben recht op een wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot het kind 18 jaar wordt. Het partnerpensioen is in principe 70% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken, het wezenpensioen 14%. Dit geldt alleen als u tijdens uw dienstverband met Euroclear overlijdt. Als u overlijdt nadat u bij Euroclear uit dienst bent gegaan, dan wordt het partnerpensioen anders berekend. Het partnerpensioen is dan 70% van het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u Euroclear verliet, het wezenpensioen 14%.

 

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn voor 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de  Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, en u aansluitend door het UWV (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan blijft u mogelijk (gedeeltelijk) pensioen opbouwen zonder dat u daarvoor nog premie betaalt. U loopt daardoor geen pensioengat op. Hoeveel voor u door Euroclear wordt betaald, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. U heeft recht op gedeeltelijke doorbetaling van de premie als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent.

 

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Vraag het pensioenreglement bij ons op.

2. Wat krijgt u niet in uw pensioenregeling?

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. U blijft wel pensioen opbouwen,

Met andere woorden, tijdens uw arbeidsongeschiktheid ontvangt u geen aanvullende uitkering. Naast de pensioenregeling zijn er diverse verzekeringen voor arbeidsongeschikte medewerkers die mogelijk aanvullend inkomen opleveren, zie ook het van toepassing zijnde handboek Personeel Necigef & Euroclear SA/NV Amsterdam

 

3. Hoe bouwt u pensioen op?

Drie soorten pensioen

U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:

 

A. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Euroclear. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over het pensioen dat u opbouwt bij
     ons pensioenfonds.

C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

 

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl. Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

 

B. Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt

De hoogte van uw pensioen bij Euroclear vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Euroclear Pension Fund OFP. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd en het pensioen op 67 jaar als u tot dat moment bij Euroclear Pension Fund OFP blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen. U kunt ook een kijkje nemen op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van alle opgebouwde en bereikbare pensioenen die u heeft opgebouwd, ook bij eventueel eerdere werkgevers.

 

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Euroclear. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering, zoals een lijfrente, af te sluiten.

 

Middelloonregeling

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling. Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw gehele bruto loon een pensioen op. We houden namelijk rekening met de AOW die u van de overheid krijgt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw bruto loon minus de franchise (2021: € 14.544) bouwt u jaarlijks maximaal 1,875% aan pensioen op.

 

Opbouwpercentage

Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van het opgebouwde pensioen in al die jaren plus de eventuele gegeven indexaties. Het gehanteerde opbouwpercentage in 2017 is 1,875%. Uw uiteindelijke pensioen is dus gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan. We noemen dit daarom een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum krijgt u uw pensioen elke maand, zo lang u leeft.

 

Stel: u verdient € 50.000 per jaar. De franchise is € 14.544. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van (€ 50.000 - € 14.544 ) € 35.456. U bouwt in dat jaar dus € 664,80 aan ouderdomspensioen op. Dit bedrag is niet de premie die Euroclear betaalt voor pensioenopbouw (want de premie is inclusief alle kosten).

 

De premie

U betaalt zelf geen premie voor uw pensioenopbouw. De premie wordt volledig door uw werkgever betaald.

 

4. Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

 

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 503,24 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Indien u uw pensioen wilt meenemen, laat dit dan weten aan uw nieuwe pensioenuitvoerder die dit voor u zal regelen. Wilt u uw pensioen niet meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever? Dan blijft uw pensioen bij Euroclear Pension Fund OFP staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

 

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 503,24  per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Euroclear Pension Fund OFP er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Euroclear Pension Fund OFP checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Euroclear Pension Fund OFP.

 

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2021 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan is wettelijk bepaald dat u geen aanspraak kan maken op dit pensioen.

 

Pensioenvergelijker

Wilt u de pensioenregelingen vergelijken? Klik dan hier.

 

 

Pensioen opbouw tijdens verlof

Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen gewoon door.

 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger partnerpensioen van Euroclear Pension Fund OFP als u zou komen te overlijden nadat u met pensioen bent gegaan. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hier eenmaal voor gekozen hebt, kunt u het niet meer terugdraaien.

 

Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer). U kunt er daarom voor kiezen om het partnerpensioen te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u een partner hebt, dan moet hij/zij wel instemmen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien.

 

Eerder stoppen of langer doorwerken

U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder met pensioen te gaan dan op uw 68e. Dat kan op een zelf gekozen moment vanaf 57,5 jaar. Als u eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk minder lang pensioen op en het moet over een langere periode worden uitgekeerd.

 

U kunt ook gedeeltelijk met pensioen gaan. U gaat dan bijvoorbeeld voor twee dagen per week met pensioen en u blijft drie dagen per week werken tot u volledig met pensioen gaat. We noemen dit ook wel ‘deeltijdpensioen’. Dit kan alleen als u dit met uw werkgever bent overeen gekomen.

 

Beginnen met een hoger pensioen

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat. U kunt ervoor kiezen om tot uw AOW-ingangsdatum een hoger pensioen te krijgen. Na die datum krijgt u een vast bedrag aan lager pensioen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien.

 

5. Hoe zeker is uw pensioen?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

 

Wij proberen voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen zouden kunnen bedreigen. Risico’s waar wij onder andere rekening mee houden zijn een mogelijke stijging van de levensverwachting, beleggingsrisico en inflatierisico om uw pensioen

zo goed mogelijk te beschermen. Bijvoorbeeld door de stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Euroclear Pension Fund OFP moet dan meer geld hebben dan waar in eerste in stantie op werd gerekend.

 

De rente beinvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Euroclear Pension Fund OFP ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uit te betalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

 

Ook beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Euroclear Pension Fund OFP ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

 

Waardevast pensioen

We proberen ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen in lijn met de de inflatie die ook gelinkt is aan de loonontwikkeling bij Euroclear. Dit heet ‘indexatie’. Deze is momenteel gebaseerd op de voor Nederland geldende consumentenprijsindex, CPI, met een maximum van 6%.

 

De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt:

                 Indexatie actieven        Indexatie inactieven (uit dienst)        Stijging van de prijzen

2019                1,4%                                                   1,0%                                               2,1%

2018                0,3%                                                   0,5%                                               1,3%

2017                0,3%                                                   0,4%                                               0,4%

 

De indexatie die in 2019 is gegeven wordt, heeft betrekking op de opbouw tot en met 2018. Uw opgebouwde pensioenen zijn op 1 januari 2019 met 1,4% verhoogd.  Dit is ook zo toegepast in 2018: de tot en met 2017 opgebouwde pensioenen zijn per1 januari 2018 verhoogd met 0,3%.

 

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat wij ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als we een tekort hebben, zal Euroclear dit in principe aanvullen. We kunnen alleen uw pensioen verlagen indien Euroclear financieel niet in staat is om de bijstorting te voldoen of indien Euroclear niet meer bestaat.

6. Welke kosten maken wij?

Euroclear Pension Fund OFP maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de uitvoering en de administratie, extern advies, uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook worden er kosten gemaakt voor de communicatie, zoals bijvoorbeeld dit Pensioen 123 en de website.

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen de partijen waaraan wij vragen om ons vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

 

Al deze genoemde kosten worden gedragen door de werkgever en gaan niet ten koste van de ingelegde pensioenpremies.

 

7. Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van baan

Bent u nieuw in dienst bij Euroclear? U kunt het pensioen dat u via eerdere werkgevers heeft opgebouwd meenemen naar het pensioenfonds. Als u nieuw in dienst bent, dan gaat u pensioen opbouwen bij Euroclear Pension Fund OFP. Hebt u hiervoor bij een andere werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat pensioen meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via dit formulier.

 

Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van uw vorige pensioenuitvoerder en van het pensioenfonds. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder en wordt het pensioen door die uitvoerder aan u uitbetaald als u met pensioen gaat.

 

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u (gedeeltelijk)arbeidsongeschikt wordt, kunt u na twee jaar recht hebben op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. U ontvangt alleen een (gedeeltelijke) premievrijstelling als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Euroclear blijft voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent uw premie betalen. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch via het UWV.

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat dan ontvangen wij hiervan automatisch bericht. U hoeft daarvoor niets te doen. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen.

 

Als u gaat samenwonen, is uw partner niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. U kunt uw partner aanmelden door een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds in te leveren. Daarnaast heeft uw partner pas recht op een partnerpensioen als u minimaal een jaar samenwoont. Als u geen samenlevingsovereenkomst hebt dan is de eis dat u minimaal vijf jaar samenwoont.

 

Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt of niet meer samenwoont

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor het ouderdoms- en partnerpensioen. Als u uw relatie beëindigt, moet u dit binnen twee jaar bij het Pensioenfonds melden. Hiervoor gebruikt u het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen, te downloaden via www.rijksoverheid.nl.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

 

Verdeling ouderdomspensioen
In principe wordt het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd, verdeeld tussen u en uw ex-partner. Dit noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Verevening geldt alleen bij echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Maar u kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen níet of in een andere verhouding te verdelen. U moet dit dan wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

 

Verdeling partnerpensioen
Uw ex-partner krijgt bij uw overlijden ook recht op een deel van het partnerpensioen: het bijzonder partnerpensioen. Dit wordt na uw overlijden aan uw ex-partner uitgekeerd. Het bijzonder partnerpensioen is over het algemeen 70% van het ouderdomspensioen dat u tot het einde van de relatie bij ons hebt opgebouwd. Dit geldt ook voor ongehuwd samenwonen, als dit bij een notaris is vastgelegd en dit in het samenlevingscontract staat. Net als bij het ouderdomspensioen kunt u ook hier andere afspraken met uw ex-partner over maken.

 

Als u verhuist naar het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? Geef dan uw nieuwe adres aan ons door en informeer naar de gevolgen voor uw pensioen. Naar het buitenland verhuizen heeft ook gevolgen voor uw AOW of kijk op www.svb.nl.

 

Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren. Wij krijgen uw adreswijziging namelijk niet automatisch door.

 

 

Als u  werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Ook de opbouw van partnerpensioen en wezenpensioen stopt. Het is belangrijk dat u de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dit gebeurt automatisch via het UWV.

 

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij 'Welke keuzes heeft u zelf?' dan is het belangrijk dat u contact opneemt met Appel Pensioenuitvoering, onze pensioenuitvoerder. Bel met Rahma Cherrat, telefoon 085-210 40 93 of stuur een email naar info@appelpensioen.nl.

 

Bij overlijden

Na uw overlijden moet uw partner uw overlijden doorgeven aan de gemeente. Wij worden vervolgens geïnformeerd en nemen contact op met uw partner en/of kinderen over de hoogte van het nabestaandenpensioen.

 

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Als u vragen heeft

Heeft u vragen over uw pensioen bij Euroclear ? Neem dan contact op met Appel Pensioenuitvoering, de pensioenuitvoerder van Euroclear Pension Fund OFP. Bel met Rahma Cherrat, telefoon 085-210 40 93 of stuur een e-mail naar info@appelpensioen.nl.

 

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.