1. Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68-ste.

 

Partnerpensioen en wezenpensioen

Als u overlijdt, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. Uw kinderen die jonger zijn dan 18 jaar ontvangen een wezenpensioen.

Arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, en u aansluitend door het UWV (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen zonder dat u daarvoor nog premie betaalt.

 

Pensioenreglement

In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling.

 

2. Wat krijgt u niet in uw pensioenregeling?

Wordt u arbeidsongeschikt en bent u geheel niet meer in dienst? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Uw pensioenopbouw gaat wel (gedeeltelijk) door, afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

 

>

3. Hoe bouwt u pensioen op?

Drie soorten pensioen

U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:

 

A. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid.

    Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder

    Euroclear. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over het

    pensioen dat u opbouwt bij Euroclear Pension
    Fund OFP.

C. Pensioen inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld

    via een lijfrente of banksparen.Middelloonregeling

U bouwt ieder jaar een deel van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die delen. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat ontvangt u uw ouderdomspensioen zolang u leeft.

 

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon, omdat we rekening houden met de AOW die u later ontvangt. Het gedeelte van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de 'franchise'. De franchise is € 14.544 in 2021. Over het bruto salaris (tot maximaal € 112.189 in 2021) minus de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,875% aan pensioen op.

 

De premie

U betaalt zelf geen premie voor uw pensioen. Euroclear betaalt de volledige premie.

 

 

 

4. Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Bent u nieuw in dienst bij Euroclear? U kunt het pensioen dat u via eerdere werkgevers heeft opgebouwd meenemen naar het pensioenfonds.

 

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

 

 

Pensioen opbouw tijdens verlof

Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de opbouw van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen door als u hierover afspraken met uw werkgever heeft gemaakt. Bij ouderschapsverlof loopt de opbouw gewoon door.

 

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u uit dienst gaat of met pensioen gaat.

 

 

Partnerpensioen omruilen voor ouderdoms-pensioen

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor een hoger  ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan bij pensionering.

 

Eerder stoppen of langer doorwerken

De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is 68 jaar. Maar u kunt ook eerder met pensioen gaan. Als u eerder met pensioen wilt gaan dan moet u dit overleggen met uw werkgever.

 

Beginnen met een hoger pensioen

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat.

 

5. Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

Wij hebben te maken met onder meer de volgende zaken:

- Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

- Een lage rente maakt pensioen duurder.

- De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen.

 

Waardevast pensioen

We proberen ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen in lijn met de de inflatie die ook gelinkt is aan de loonontwikkeling bij Euroclear. Dit heet ‘indexatie’. Deze is momenteel gebaseerd op de voor Nederland geldende consumentenprijsindex, CPI, met een maximum van 6%.

 

De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt:

                 Indexatie actieven        Indexatie inactieven (uit dienst)        Stijging van de prijzen

2019                1,4%                                                   1,0%                                               2,1%

2018                0,3%                                                   0,5%                                               1,3%

2017                0,3%                                                   0,4%                                               0,4%

 

De indexatie die in 2019 is gegeven wordt, heeft betrekking op de opbouw tot en met 2018. Uw opgebouwde pensioenen zijn op 1 januari 2019 met 1,4% verhoogd.  Dit is ook zo toegepast in 2018: de tot en met 2017 opgebouwde pensioenen zijn per 1 januari 2018 verhoogd met 0,3%.

 

Als er een tekort is

Uw pensioen kan in bepaalde situaties worden verlaagd. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. Als we een tekort hebben, zal Euroclear dit in principe aanvullen. We kunnen alleen uw pensioen verlagen indien Euroclear financieel niet in staat is om de bijstorting te voldoen of indien Euroclear niet meer bestaat.

 

6. Welke kosten maken wij?

Euroclear Pension Fund OFP maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

• Kosten voor de uitvoering, waaronder administratie, communicatie, bestuur en extern advies.

• Kosten om het vermogen te beheren.

 

7. Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van baan

U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar ons pensioenfonds.

 

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, dan moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) doorloopt. Euroclear blijft hiervoor dan premie betalen.

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Meld dit dan bij ons

 

 

Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt
of niet meer samenwoont

Meld dit dan bij ons. Wij zorgen ervoor dat de opbouw van partnerpensioen voor uw partner wordt beëindigd. Ook zorgen we ervoor dat het opgebouwde pensioen en partnerpensioen verdeeld wordt met uw ex-partner.

 

Als u verhuist naar het buitenland

Geef uw adreswijziging via Appel Pensioenuitvoering aan ons door.

 

 

Als u  werkloos wordt

Na uw uitdiensttreding eindigt de pensioenopbouw en de opbouw van het partner- en wezenpensioen. Let er in dat geval op of er nog voldoende inkomen is voor het geval u voor uw pensioendatum overlijdt.

 

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij 'Welke keuzes heeft u zelf?', neem dan contact met ons op.

 

Bij overlijden

Als u komt te overlijden, dan is het belangrijk dat uw partner contact met ons opneemt.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Als u vragen heeft

Heeft u vragen over uw pensioen of wilt u gebruikmaken van een actie/keuze moment? Neem dan contact op met Rahma Cherrat van Appel Pensioenuitvoering, onze pensioenuitvoerder op telefoonnummer 085-2104093 of stuur een e-mail naar info@appelpensioen.nl.

 

>

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.